catalan spanish english french
 

Política privacitat

En compliment de l'Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de FERROS BARBERÀ, SL, d'ara en endavant també el prestador, domiciliada al c / MOLÍ D'EN PLANS 26 NAU 12, 08210 BARBERÀ dEL VALLÈS, BARCELONA amb CIF B58709767, telèfon de contacte: 937.293.679, i e-mail: INFO@LASERBARBERA.COM
FERROS BARBERÀ, SL, com a responsable de el present Lloc web i en conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i Garanties de Drets Digitals (LOPD-GDD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d'índole tècnica i organitzatives, establertes al Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.
A l'efecte del que preveu la LOPD, FERROS BARBERÀ, S.L. l'informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d'informació per tal de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web; Les operacions previstes per a realitzar els tractaments són els següents: respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l'Usuari; realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l'Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de FERROS BARBERÀ, S.L. pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.
El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.
El prestador, mitjançant asterisc (*) en les caselles corresponents de l'formulari de contacte, l'informa d'aquesta obligatorietat a l'Usuari, indicant quines dades són necessaris. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l'Usuari atorga el consentiment inequívoc a FERROS BARBERÀ, S.L. perquè procedeixi a el tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.
Les dades demanades es conservaran durant la vigència de l'contracte i durant un període addicional de 2 anys per facilitar si és el cas, canvis de productes en garantia, reclamacions, etc ... Un cop esgotat aquest termini, mantindrem les dades bloquejats durant els terminis de prescripció legalment establerts.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis de l'prestador.
En conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'art. 5 de l'RGPD i a l'art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats a què és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
FERROS BARBERÀ, S.L. garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per protegir els drets i llibertats dels Usuaris.
D'acord amb aquestes normatives, doncs, l'informem que té dret a sol·licitar el accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se ac / MOLÍ d'EN PLANS 26 NAU 12, 08210 BARBERÀ dEL VALLÈS, BARCELONA, enviant un correu electrònic a INFO@LASERBARBERA.COM, indicant com Assumpte: 'LOPD, Drets ARCO', i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada de l'consentiment no afectarà la licitud de l'tractament efectuat abans de la retirada de l'consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.
FERROS BARBERÀ, S.L. no cedirà les dades personals a tercers, excepte:
  • Per obligació legal
  • Organitzacions o persones directament relacionats amb FERROS BARBERÀ, S.L ..
  • Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat
  • Entitats Asseguradores
  • Agència Espanyola i / o Catalana de Protecció de Dades
No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L'entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase de l'tractament i / o les entitats a qui se'ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l'usuari-, estan obligades a observar el secret professional ia l'adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers de l'prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d'aquest Lloc web.

IMATGES CAPTADES PER CÀMERES DE SEGURETAT

FERROS BARBERÀ, S.L. té instal·lat un sistema de vigilància mitjançant càmeres a l'interior de el local situat al c / MOLÍ D'EN PLANS 26 NAU 12, 08210 BARBERÀ DEL VALLÈS, BARCELONA per tal de garantir la seguretat i protecció dels treballadors, clients, usuaris i totes aquelles persones que concorrin a l'interior de les instal·lacions de l'Responsable.
La informació obtinguda i emmagatzemada podrà ser cedida a les Força i Cossos de Seguretat de l'Estat.
Transcorregut el termini de 30 dies com a màxim es procedirà a l'esborrat de les dades recollides, llevat que en el transcurs d'aquest termini siguin requerits per l'autoritat competent

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de FERROS BARBERÀ, S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.
A través d'aquesta política de privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de FERROS BARBERÀ, SL, incloent les dels menors, en les quals, per a l'obtenció d'aquestes, s'ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l'efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l'exercici dels drets d'aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l'ús de la imatge de el menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a FERROS BARBERÀ, S.L., exonerant a prestador de qualsevol responsabilitat a el respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

FERROS BARBERÀ, S.L.se reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l'accés a la informació.
FERROS BARBERÀ, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les webs de tercers a les que es pugui accedir pels 'links' o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de l'prestador.
La presència de 'links' o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

ENVIAMENT CV

En el cas que l'usuari enviï el seu CV a través del nostre web, us informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi de l'perfil de sol·licitant amb l'objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant de l'Responsable. El informem que aquest és l'únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s'acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més davant possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.
Les dades es conservaran durant un termini màxim d'un any , transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l'esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció de l'Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.
Les dades es podran tractar i / o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos fins abans informats.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

FERROS BARBERÀ, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREUS COMERCIALS

D'acord amb la LSSICE, FERROS BARBERÀ, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis de la pàgina web, l'Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre FERROS BARBERÀ, S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARBERÀ DEL VALLS.
 
Ferros Barberà, SL tel: +34 93 729 36 79
Molí d'en Planes, 26 naus 12-13 fax: +34 93 719 20 46
Polígon Ind.Santiga Email: email: fb@laserbarbera.com
08210 Barberà del Vallès

Política de privacitat:

Avís legal

Política de cookies